E-izvršba postopek in njegove prednosti

E-izvršba postopek in njegove prednosti

E-izvršba postopek je dokaz, kako se tradicionalni pravni postopki razvijajo v digitalni dobi ter vplivajo na zakon o izvršbi in zavarovanju. E-izvršba postopek odraža razvijajoče se pravno okolje za prilagajanje učinkovitosti in kompleksnosti digitalne dobe.

E-izvršba je nov pristop k vodenju izvršilnega postopka. Začne se s predložitvijo ustreznega dokumenta, imenovanega vloga za e-izvršbo. V primerih, ko je treba postopek voditi po pravilih, ki jih nosi e-izvršba na podlagi verodostojne listine, je e-izvršba ne le obvezna, temveč je ni mogoče začeti z vložitvijo papirnega izvršnega predloga. Kadar pa je podlaga za e-izvršbo drug izvršilni naslov, kot je sodna odločba ali notarski zapis, postopek e-izvršbe še ni obvezen. To pomeni, da se lahko začne e-izvršba, vendar ni obvezna, dovoljena pa je tudi standardna papirna oblika. Pri e-izvršbi se celoten postopek vodi elektronsko. V praksi to pomeni, da če ima upnik varen elektronski predal in kvalificirano potrdilo, lahko vse sodne listine prejema po elektronski poti.

e-izvrsba-postopek

E-izvršba postopek poteka v elektronski mapi na sodišču, kar omogoča hitrejši in lažji dostop do samega sodnega spisa. E-izvršba postopek je bistveno spremenil način vodenja sodnih spisov in obstaja velika verjetnost, da se bo ta pristop elektronskega upravljanja v prihodnjih letih razširil tudi na druge sodne postopke. S tega vidika bi lahko e-izvršbo razumeli kot nekakšen pilotni projekt za sodišča, ki lahko, če bo uspešen, postane osnova za vse ostale sodne postopke.

E-izvršba postopek ponuja številne prednosti pred tradicionalno izvršitvijo na papirju, vključno z večjo učinkovitostjo, nižjimi stroški in večjo varnostjo. Vključuje tudi izvrševanje pravnih sodb, pogodb in obveznosti z elektronskimi sredstvi. To lahko vključuje elektronski zaseg sredstev, izvrševanje sodnih nalogov in izterjavo dolgov z uporabo digitalnih platform. E-izvršba postopek uporabnikom omogoča procese, ki so hitri, dostopni in manj dovzetni za napake.

E-izvršba na podlagi verodostojne listine

E-izvršba na podlagi verodostojne listine je najenostavnejša in najhitrejša oblika e-izvršbe. Elektronska izvršba v tej obliki od upnika ob vložitvi predloga za e-izvršbo ne zahteva predložitve kakršnih koli dokazil. Za sam začetek postopka zadostuje opis verodostojne listine. E-izvršba na podlagi verodostojne listine se zmeraj najde na mizi sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani, zato jo nekateri imenujejo tudi elektronska izvršba v Ljubljani.

e-izvrsba-na podlagi-verodostojne-listine

Pomembno je poudariti, da e-izvršba na podlagi verodostojne listine omogoča zlorabe, saj sodišče ne preverja, ali so upnikove navedbe in priložene javne listine resnične. Edino vprašanje, ki si ga sodišče zastavi, je, ali je e-izvršba nujna in upravičena. V kolikor je odgovor na vprašanje pritrdilen, izda sklep o izvršbi. Sklep o izvršbi postane pravnomočen v osmih dneh, če zoper njega ni vložen ugovor. Na tej točki pa se lahko, zaradi nepreverjanja resničnosti trditev in priloženih dokumentov, pojavijo prej omenjene zlorabe, ki lahko močno finančno in psihološko prizadanejo domnevnega dolžnika.

V kolikor dolžnik pravočasno ne ugovarja vročene e-izvršbe, se postopek po pravilih nadaljuje. Med samim postopkom se lahko dolžnikovo premoženje tudi zaseže. V izogib takim dogodkom je nujno, da ste seznanjeni z vsemi pravili procesnih postopkov in da redno pregledujete pošto, saj samo na tak način lahko učinkovito in pravilno ukrepate znotraj sodnih rokov.

Kaj določa zakon o izvršbi in zavarovanju?

Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki velja od leta 1998, vsebuje pravila o civilni izvršbi na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin ter pravila za zavarovanje terjatev in ureja službo izvršitelja (vir: https://gvzalozba.si/zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju-s-komentarjem-splosni-del/).

Pravna pravila, ki jih določa zakon o izvršbi in zavarovanju, se upoštevajo tudi za tiste primere in dajejo odgovore na vprašanja, ki jih drugi pravno relevantni zakoni nimajo. Posebnost velja le za izvršbo in zavarovanje na ladjah in letalih, kjer pravila omenjenega zakona pridejo v poštev le, če je to posebej določeno z drugim zakonom (vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008).

zakon-o-izvrsbi-in-zavarovanju

Zakon o izvršbi in zavarovanju določa, da se postopek izvršbe praviloma začne na predlog upnika, če pa so določeni nekateri pogoje pa se postopek lahko začne tudi po uradni dolžnosti. Po uradni dolžnosti se postopek lahko začne le, če znesek po enem izvršilnem naslovu presega 10 evrov oziroma če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 evrov (vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008).

Avtentikacija in posledice e-izvršbe na izvršilno in zavarovalno pravo

Za zagotovitev veljavnosti in izvršljivosti elektronsko izvedenih dokumentov so bili razviti različni pravni okviri in metode avtentikacije. Ti okviri pogosto vključujejo določbe za elektronske podpise, šifriranje in upravljanje elektronskih zapisov.

Verodostojne listine nudijo navodila za uporabo elektronskega podpisa in prepoznavanje elektronskih dokumentov v sodnih postopkih. Ti dokumenti vzpostavljajo pravno veljavnost elektronskih podpisov in zagotavljajo, da se elektronsko izvedeni dokumenti ne obravnavajo drugače kot dokumenti v papirni obliki.

e-izvrsba-terjatev

Uvedba e-izvršbe ima pomembne posledice za izvršilno pravo. Z digitalizacijo postopka izvršbe lahko sodišča pospešijo postopke, zmanjšajo administrativna bremena in izboljšajo dostop do pravnih sredstev. Poleg tega e-izvršba omogoča elektronsko izvrševanje zavarovalnih pogodb in drugih dokumentov, s čimer odpade potreba po fizičnih podpisih in papirologiji. To ne le zmanjša administrativne režijske stroške, povezane s transakcijami, ampak tudi poveča učinkovitost in dostopnost zavarovalniških storitev.

Back to top