S121 | december 2016

PROJEKT LIFE PHARMDEGRADE–DEMONSTRACIJA ELEKTROKEMIJSKE OKSIDACIJE Z ELEKTROLITSKO CELICO KOT OBETAVNEGA PRISTOPA ODSTRANJEVANJA OBSTOJNIH MIKROONESNAŽEVAL V PROCESU ČIŠČENJA ODPADNE VODE

 • Maja Zupančč Justin,
 • Tinkara Rozina,
 • Gorazd Lakovič,
 • Lovro Pokorn,
 • Anita Klančar,
 • Luka Teslič,
 • Mario Marinič,
 • Jošt Grum,
 • Jurij Trontelj,
 • Maša Čater,
 • Robert Roškar,
 • Andrey Yakuntsov,
 • Neža Finžgar,
 • Branko Hamiti,
 • Albin Kristl,
 • Marko Gerl.
Ključne besede:
: elektrokemijska oksidacija, elektrolitska celica, diamantne elektrode, čiščenje odpadne vode, mikroonesnaževala, novo pojavljajoča se onesnaževala, ostanki zdravil

Zaužita zdravila, ki jih izločimo iz telesa v spremenjeni ali nespremenjeni obliki, končajo v komunalni odpadni vodi. Do njihovih izpustov v okolje prihaja tudi zaradi nepravilnega odlaganja presežkov ali nenadzorovanih izpustov v njihovi proizvodnji. Obstoječe čistilne naprave niso bile grajene s ciljem odstranjevanja mikroonesnaževal, kot so ostanki zdravil. Hkrati njihova raba narašča, kot tudi spoznanja o njihovih negativnih posledicah za zdravje okolja in ljudi. Še posebej skrb vzbujajoči so centri povečane rabe zdravil, kot so bolnišnice, kjer so poleg ostankov zdravil v izpustu tudi povišane koncentracije na antibiotike rezistentnih bakterij, virusi, ostanki diagnostičnih sredstev itd. Zakonodaje, ki bi opredeljevala njihove najvišje dovoljene koncentracije v vodah in odpadnih vodah, še ni. Ravno tako predstavlja določanje njihovih koncentracij v območju mikro- in nanogramov na liter v kompleksnih vzorcih zahteven analitski izziv. Na podlagi teh izhodišč je bil zastavljen projekt LIFE PharmDegrade s cilji razvoja in demonstracije tehnološke rešitve odstranjevanja ostankov zdravil iz odpadnih vod po njihovem čiščenju na biološki čistilni napravi. 

Kontakt:

Institut za ekološki inženiring, d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
T: 02 300 48 11
E: info@ekolist.si

Aktualna izdaja: